Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB Amiksa (toliau – Įmonė, arba mes), kontaktinis telefono Nr.  +370 600 71371, elektroninio pašto adresas: info@kapai.lt

Pirkdami interneto svetainėje www.kapai.lt, Jūs patikite mums savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje Politikoje (toliau – Politika) ir Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje internete taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Jeigu Jūs nesutinkate su Taisyklėmis, šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš Įmonės teikiamų paslaugų (toliau – Paslaugos).
Šioje Politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Tiek Politika, tiek ir Taisyklės gali būti keičiamos, pildomos, atnaujinamos.
Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.
Mes gerbiame Jūsų privatumą ir imamės atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus.
1. Kokių asmens duomenų apie mane nerenkate ir netvarkote?
1.1. Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome.
1.2. Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį.
2. Kokius mano asmens duomenis renkate ir tvarkote?
2.1. Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.
2.2. Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums apsiperkant:
2.2.1. Kai Jūs apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje www.Kapai.LT nesukurdamas individualios paskyros sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis: Jūsų vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, įsigytų prekių pristatymo adresą, IP adresą.  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis.
2.3. Asmens duomenys, kuriuos renkame ir tvarkome jums susikuriant paskyrą, mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau neatliekant pirkimo:
2.3.1. Kad apsipirkimas mūsų elektroninėje parduotuvėje www.Kapai.LT Jums būtų kuo patogesnis ir greitesnis Jūs galite susikurti asmeninę paskyrą registruojantis. Jums sukuriant asmeninę paskyrą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, IP adresą. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis.
2.3.2. Apsipirkdami, Jūs patvirtinate, kad jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus. Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Jūsų duomenis.
2.3.3. Pagal Jūsų pateiktus  duomenis mes taip pat Jus atpažįstame, kai, pvz., Jūs norite atnaujinti ar pakeisti savo duomenis, kreipiatės į mus dėl tam tikros asmeninės informacijos pateikimo, su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo ir kt.
2.3.4. Jūsų pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakydami į Jūsų užklausas, pastabas, teikdami Jums svarbią informaciją apie Paslaugas, jų teikimą ir (ar) šios Politikos pasikeitimus, susisiekdami su Jumis, jei pamiršote priimti savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir pan.
2.3.5. Labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku užtikrinti Paslaugų teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis.
2.3.6. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje interneto svetainėje.
2.3.7. Įmonė neturės galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei. Priimdami Jūsų registraciją, mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Politika ir Taisyklėmis.
2.4. Kiti asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums naudojantis mūsų  elektronine parduotuve:
2.4.1. Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūsų patogumui mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis: pirkimų istoriją; elgsenos elektroninėje parduotuvėje istoriją; IP adresą; mokėjimų istoriją; Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinę informaciją.
2.4.2. Nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.
3. Kokiu tikslu renkate ir tvarkote mano asmeninius duomenis?
3.1. Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.
3.2. Pasirengimo sudaryti sutartį tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
3.2.1. Jums sukuriant asmeninę paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau nieko nenusipirkus, Jūs bet kada į ją grįžęs galėsite tęsti savo apsipirkimą papildomai nesiregistruodamas. Tikslu suteikti Jums galimybę bet kada pratęsti savo pirkimą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, IP adresą.
3.3. Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
3.3.1. Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje www.Kapai.LT mums yra būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą; pavardę; telefono numerį; elektroninio pašto adresą; Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą; IP adresą.
3.3.2. Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu.
3.3.3. Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.
3.4. Paslaugų gerinimo ir veiklos analizės tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
3.4.1. Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve www.Kapai.LT Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: pirkimų istoriją; naršymo mūsų elektroninėje parduotuvėje istoriją; mokėjimų istoriją; atsiliepimai apie jūsų pirktas prekes; apklausų metu pateiktus atsakymus; Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją.
4. Kam perduodami mano asmens duomenys?
4.1. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti paslaugų teikimą, teikia mums su klientų užklausų administravimu susijusias paslaugas, bet tik tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti: pvz., kurjerių bei siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjams,  serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams.
4.2. Su prekių pirkimu susijusias finansines operacijas mūsų elektroninėje parduotuvėje gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai. Jūsų finansinių operacijų duomenis savo mokėjimo paslaugų teikėjams atskleidžiame tik tiek, kiek būtina mokėjimo operacijoms atlikti, pinigams grąžinti ir skundams nagrinėti.
5. Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?
5.1. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai.
6. Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti?
6.1. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis
Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@kapai.lt
Jeigu pasikeitė Jūsų mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti savo asmeninėje paskyroje savo profilio redagavimo aplinkoje. Jūs taip pat galite kreiptis į mus atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@kapai.lt.
6.3. Teisė atšaukti sutikimą
Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų Paslaugomis.
Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, mes Jūsų sutikimu tvarkytus duomenis sunaikiname. Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
6.4. Teisė pateikti skundą
Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.
6.5. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais
Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, atsižvelgiant į Paslaugų teikimo tikslus ir abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad nutraukę mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau naudotis Paslaugomis.
Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašom pateikti raštišką prašymą elektroniniu paštu: info@kapai.lt.
6.6. Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)
Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašom pateikti raštišką prašymą elektroniniu paštu: info@kapai.lt.
Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:
Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;
Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.
Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.
Svarbu pažymėti, kad Jūsų anketiniai duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus ištrinti, o kiti duomenys – ištrinti arba patikimai nuasmeninti, jeigu Jūs nutrauksite naudojimąsi Paslaugomis.
6.7. Teisė apriboti duomenų tvarkymą
Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Visgi, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums Paslaugų teikimo.
Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašom pateikti raštišką prašymą elektroniniu paštu: info@kapai.lt.
6.8. Teisė į duomenų perkelimą
Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.
Norėdami pasinaudoti teise į duomenų perkelimą, prašom pateikti raštišką prašymą elektroniniu paštu: info@kapai.lt.
6.9. Prašymų nagrinėjimo tvarka
Siekdami apsaugoti visų savo mūsų pirkėjų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, turime teisę nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų registracijos anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz.: vardą, el. pašto adresą ar tel. numerį) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais anketiniais duomenimis.
7. Kas yra slapukai?
7.1. Mes naudojame slapukus (tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną) Jums besilankant mūsų svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o mes galėtume Jus, kaip Paslaugų naudotoją, atpažinti apsilankius mūsų svetainėje. Slapukų pagalba mes taip pat galime susieti Jūsų pirkimo istoriją, kitus duomenis, surinktus Jums naudojantis Paslaugomis, su Jūsų naršymu internete. Mes taip pat naudojamės Facebook, Google, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje –
https://www.facebook.com/policies/ads#https://policies.google.com/technologies/ads
8. Kokiais būdais ir kokiais kontaktais galite su mumis susisiekti?
Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti elektroniniu paštu: info@kapai.lt
9. Politikos galiojimas ir pakeitimai
Ši Politika galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Jei pakeisime šią Politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją šiame puslapyje.

Back to Top
Prekė pridėta į krepšelį